คู่มือหลักสูตร

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักศึกษา
ปีการศึกษา 2565

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ-English Discoveries Online

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน
ปีการศึกษา 2564

คู่มือนักศึกษา
ปีการศึกษา 2564

คู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ-English Discoveries Online

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2563

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร คณะครุศาสตร์
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี 2563

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการเรือน
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2563

คู่มือหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2563

คู่มือนักศึกษา ปี 2563

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2562

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการเรือน
ปี 2562

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี 2562

คู่มือหลักสูตร คณะครุศาสตร์
ปี 2562

คู่มือหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2562

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2562

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2562

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปี 2562

คู่มือนักศึกษา ปี 2562

คู่มือหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี 2562

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2561

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี 2561

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปี 2561

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการเรือน
ปี 2561

คู่มือหลักสูตร คณะครุศาสตร์
ปี2561

คู่มือหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2561

คู่มือหลักสูตร คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์
ปี 2561

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2561

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2561

คู่มือนักศึกษา 2561

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2560

คู่มือหลักสูตร คณะครุศาสตร์
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการเรือน
ปี 2560

คู่มือหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี 2560

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย 2560

คู่มือมหาวิทยาลัย 2560

คู่มือหลักสูตรปีการศึกษา 2559

คู่มือ หลักสูตรคณะครุศาสตร์
ปี 2559

คู่มือหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2559

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปี 2559

คู่มือหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
ปี 2559

บรุ๊ฟ 4 โรงเรียนการเรือน 3-3-60

บรุ๊ฟ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 3-3-60

บรุ๊ฟ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์ 10-3-60