1500124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการสื่อสารสากล การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่านเพื่อการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล


Intermediate English grammar and vocabulary for international communication; English skills practice: listening, speaking, reading, and writing at an intermediate level; listening and reading techniques for taking and English for international communication test; practicing English for international communication tests

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน