สายตรงผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : registsdu@gmail.com
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.