4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ความรับผิดชอบต่อการกระทำทางดิจิทัล และทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล


Digital technology in daily life; digital and financial technology application; digital responsibility; and digital citizenship skills

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน