ประกาศที่เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่

TagsTitle
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25652022-11-09 18:04:12
การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลกับผู้ด้อยโอกาสของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-11-09 17:30:02
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25632022-10-09 19:03:22
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25612022-09-09 18:02:34
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25622022-08-09 18:06:06
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25602022-07-09 18:07:00
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.25532022-05-09 18:09:19