ประกาศที่เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ

ปี พ.ศ.หัวข้อ
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25652022-12-01 15:44:56
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-12-01 10:50:02
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2022-11-28 16:18:47
ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(5)/25652022-11-28 14:09:52
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:39:52
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:37:39
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:35:49
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25642022-11-22 10:33:23
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 25642022-11-22 10:32:09
รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 652022-11-21 21:39:12
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8(30)/25652022-11-15 15:44:41
การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลกับผู้ด้อยโอกาสของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-11-10 15:25:55
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25652022-11-09 18:04:12
การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลกับผู้ด้อยโอกาสของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-11-09 17:30:02
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 20 ตุลาคม 2565)2022-11-01 09:08:35
รายงานจำนวนนักศึกษาลูกคนแรก ปีการศึกษา 2564-25652022-10-31 16:27:13
ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(4)/25652022-10-31 09:51:48
กิจกรรม Deans Discuss Episode 4: Smart Curriculum for SDU Future Learners2022-10-28 10:09:54
Template บันทึกสรุปข้อมูล CWIE2022-10-27 14:52:44
หลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน2022-10-27 14:50:51
รายการจัดแบ่งกลุ่มประเภทการศึกษาตามเกณฑ์ ISCED20132022-10-27 14:49:26
คู่มือการใช้ระบบ Cwie database2022-10-27 14:47:45
ความหมายและรูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบ-พร้อมตัวอย่างหลักสูตร2022-10-27 14:46:38
(ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน2022-10-27 14:24:19
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25652022-10-27 13:48:15
คุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต “ทำงานอย่างไร ไม่เคย..อารมณ์เสีย”2022-10-26 14:43:20
การประชุมข้อมูลสหกิจศึกษากับการดำเนินงาน (CWIE)2022-10-26 14:07:10
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25642022-10-25 10:46:51
คุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต” Credit Bank and Non-Degree”2022-10-22 20:31:07
ประชุมหารือแนวทางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)2022-10-21 09:48:10
รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 25652022-10-18 09:06:00
ประชุมเพื่อหารือการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2022-10-17 15:47:41
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25662022-10-10 13:16:06
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25632022-10-09 19:03:22
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25652022-10-03 14:51:58
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 8(3)/25652022-10-03 08:47:20
ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2022-10-03 08:18:28
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25652022-09-27 10:27:45
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 25652022-09-27 10:23:22
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 25652022-09-27 10:21:21
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”2022-09-16 16:23:09
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:42:06
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:37:30
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:35:03
สำหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:29:04
สำหรับอาจารย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:25:06
สำหรับผู้ประสานงาน ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/25652022-09-16 14:20:59
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25612022-09-09 18:02:34
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ นำทีมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบวงสรวงบูชาหลวงปู่ชัยมงคล2022-09-07 08:58:01
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.25652022-09-02 16:47:07
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25512022-08-31 18:05:29
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25512022-08-31 18:04:19
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25522022-08-31 18:02:23
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25532022-08-31 18:01:07
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 25492022-08-31 17:58:13
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 25592022-08-31 17:56:42
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25532022-08-31 17:51:47
แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25532022-08-31 17:50:17
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 25522022-08-31 17:47:28
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25522022-08-31 17:45:43
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25592022-08-31 17:16:28
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.25522022-08-31 17:12:53
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.25522022-08-31 17:11:49
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 25522022-08-31 17:10:40
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 24 มกราคม 25482022-08-31 17:09:27
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 25592022-08-31 16:12:47
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 25502022-08-31 16:10:46
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 25492022-08-31 16:09:59
คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25622022-08-31 16:08:35
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.25582022-08-31 16:07:04
การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ.25532022-08-31 16:05:55
การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ.25532022-08-31 16:04:43
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25532022-08-31 16:03:41
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25492022-08-31 16:01:03
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25422022-08-31 16:00:15
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.25492022-08-31 15:59:02
คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548(1)2022-08-31 15:56:30
คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25482022-08-31 15:53:37
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 25482022-08-31 15:52:04
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 25482022-08-31 15:50:55
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25482022-08-31 15:48:22
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25482022-08-31 15:47:41
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25482022-08-31 15:44:36
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25532022-08-31 15:42:25
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25542022-08-31 15:41:16
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 25522022-08-31 15:33:21
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25522022-08-31 15:32:38
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25582022-08-31 15:30:58
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25582022-08-31 15:30:03
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25582022-08-31 15:29:16
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 25652022-08-31 15:27:25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25652022-08-31 15:25:34
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25652022-08-31 15:23:44
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2565) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 19 สิงหาคม 2565)2022-08-26 09:27:25
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 19 สิงหาคม 2565)2022-08-26 08:58:36
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2565)2022-08-26 08:56:21
ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนออนไซต์2022-08-23 16:43:30
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 1 สิงหาคม 2565)2022-08-23 15:31:19
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 25642022-08-23 13:14:42
การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25662022-08-22 17:04:24
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 7(2)/25652022-08-19 16:11:13
ประชุมหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต2022-08-11 11:35:03
ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (จัดการเรียนการสอน วันที่ 15 ส.ค.- 25 พ.ย. 65)2022-08-10 14:29:11
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25622022-08-09 18:06:06
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษา 1/25652022-08-09 09:13:21
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.25652022-07-27 12:16:32
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)2022-07-26 12:02:25
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)2022-07-25 19:23:12
การประชุมหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา2022-07-20 15:15:10
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25602022-07-09 18:07:00
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.25652022-07-05 09:56:16
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 27 มิถุนายน 2565)2022-07-04 10:17:30
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 27 มิถุนายน 2565)2022-07-04 10:01:32
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พ.ศ.25652022-06-20 10:55:08
ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2565)2022-06-16 09:47:48
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-25642022-06-15 11:53:42
รายงานจำนวนนักศึกษาบกพร่อง ประจำปีการศึกษา 2561-25642022-06-15 11:51:59
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 จัดการเรียนการสอน วันที่ 20 มิ.ย.- 11 ส.ค. 25652022-06-14 14:47:16
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 652022-06-02 14:17:59
รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 642022-05-30 16:29:44
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25652022-05-30 10:13:37
นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่2022-05-20 13:18:35
สำหรับผู้ประสานงาน ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-05-10 09:00:01
สำหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-05-10 08:57:32
สำหรับอาจารย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-05-10 08:53:58
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ภาคปกติ พ.ศ. 25652022-05-10 08:44:08
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.25532022-05-09 18:09:19
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2565) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 26 เมษายน 2565)2022-05-03 16:41:07
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 26 เมษายน 2565)2022-05-03 15:52:56
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2565)2022-05-03 15:50:45
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25652022-04-27 15:20:45
ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2565)2022-04-27 14:58:10
กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25652022-04-21 10:25:57
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 25652022-04-21 10:23:26
กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25652022-04-21 10:22:37
กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25652022-04-21 10:21:51
กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษา พ.ศ.25652022-04-21 10:21:10
เรื่อง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ2022-04-21 10:20:13
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-04-20 11:24:26
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-04-20 11:24:21
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/25652022-04-20 11:24:05
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 5 เมษายน 2565)2022-04-11 16:17:38
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 5 เมษายน 2565)2022-04-11 14:36:03
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.25642022-04-07 15:46:29
รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ระบบ AEC) เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 25652022-04-07 11:05:08
แนวทางการรับนักศึกษาเกินแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สป.อว.2022-04-07 10:36:17
แนวทางการปฏิบัตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25522022-04-07 10:36:17
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง2022-04-07 10:36:17
การแจ้งสถานที่ทำการและการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2022-04-07 10:36:16
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกาาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.25582022-04-07 10:36:16
แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา2022-04-07 10:36:16
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา2022-04-07 10:36:16
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา2022-04-07 10:36:16
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา2022-04-07 10:36:16
การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 22022-04-07 10:36:02
การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)2022-04-07 10:36:02
การกำกับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา2022-04-07 10:36:02
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.25622022-04-07 10:36:01
ประกอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.25602022-04-07 10:36:01
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีอาจารย์พิเศษ2022-04-07 10:36:01
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25582022-04-07 10:35:53
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 25522022-04-07 10:35:53
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ.25642022-04-07 10:35:52
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา2022-04-07 10:35:44
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา2022-04-07 10:35:40
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25522022-04-07 09:41:22
ประชุมคณะทำงานการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 22022-03-30 14:42:36
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25652022-03-29 12:52:07
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25652022-03-29 12:51:00
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25652022-03-29 12:50:00
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25652022-03-29 12:49:05
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:48:13
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25642022-03-29 12:47:14
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:46:14
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.25642022-03-29 12:45:14
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:44:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:43:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25642022-03-29 12:42:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:41:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25642022-03-29 12:40:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25642022-03-29 12:39:23
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25642022-03-29 12:38:24
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25642022-03-29 12:37:24
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:36:47
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25632022-03-29 12:35:47
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:34:47
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.25632022-03-29 12:33:54
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:32:31
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:31:31
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25632022-03-29 12:30:31
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:29:31
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25632022-03-29 12:28:30
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25632022-03-29 12:27:30
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25632022-03-29 12:26:30
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25632022-03-29 12:25:30
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:24:30
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25622022-03-29 12:23:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:22:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.25622022-03-29 12:21:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:20:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:19:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25622022-03-29 12:18:15
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:17:05
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25622022-03-29 12:16:05
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25622022-03-29 12:15:05
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25622022-03-29 12:14:55
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25622022-03-29 12:13:55
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:12:29
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25612022-03-29 12:11:26
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:10:26
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.25612022-03-29 12:09:26
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:08:26
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:07:26
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25612022-03-29 12:06:13
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:05:13
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.25612022-03-29 12:04:13
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25612022-03-29 12:03:03
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25612022-03-29 12:02:57
รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25612022-03-29 12:01:31
Suan Dusit University Announcement on the Start and End Dates of Regular Semesters for Academic Year 20222022-03-25 02:51:14
ข้อบังคับว่าด้วย-คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 25632022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 25632022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ว่าด้วย-การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ว่าด้วย-การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ-พ.ศ.25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษา พ.ศ. 25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 (ฉบับ-2)2022-03-25 02:17:19
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 25622022-03-25 02:17:19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะฯ พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 25602022-03-25 02:17:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.25612022-03-25 02:17:18
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพ.ศ. 25592022-03-25 02:17:10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยภาระงานอาจารย์ฯ พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:05
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ .25582022-03-25 02:17:00
พระราชชัญญัติ พ.ศ. 25582022-03-25 02:15:33
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงนาม 28 ก.พ. 2565)2022-03-24 08:53:33
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:53
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงนาม 11 ก.พ. 2565)2022-03-24 08:52:53
ประกาศเรื่อง การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศเรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:52
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 22022-03-24 08:52:39
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ2022-03-24 08:52:39
ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 25632022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่องการวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ลงนาม 17 พ.ค. 2564)2022-03-24 08:52:39
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ลงนาม 17 ก.ค. 2564)2022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงคำระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ. 25622022-03-24 08:52:30
ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 25632022-03-24 08:52:30
ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25632022-03-24 08:52:30
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25622022-03-24 08:52:29
ประกาศกําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25612022-03-24 08:52:23
ประประกาศกําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25602022-03-24 08:52:20
ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 25592022-03-24 08:52:16
ขั้นตอนการจัดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-03-24 06:32:38
ขั้นตอนการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกิจกรรมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-03-24 06:32:37
ขั้นตอนการงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-03-24 06:32:37
ขั้นตอนการเผยแพร่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ผ่าน www.regis.duist.ac.th2022-03-24 06:32:37
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี2022-03-24 06:32:07
ขั้นตอนการบันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา (Academic)2022-03-24 06:32:02
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร2022-03-24 06:31:58
ขั้นตอนการขอพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-03-24 06:31:20
คู่มือการใช้งานระบบSmartCard_SDU สำหรับเจ้าหน้าที่2022-03-24 03:51:43
คู่มือการบันทึกคะแนน และตัดเกรด นักศึกษา2022-03-24 03:51:38
คู่มือการเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน2022-03-24 03:51:33
คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา2022-03-24 03:51:33
ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสตร มสด.-ธ.ค.25542022-03-24 03:51:28
คู่มือการใช้งานระบบหลักสูตร_มคอ_3-42022-03-24 03:51:24
คู่มือการใช้ระบบจัดเก็บเอกสาร BD20002022-03-24 03:48:52
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ “การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS”2022-03-24 03:44:21
คู่มือกระบวนการ “พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25622022-03-24 03:44:15
คู่มือกระบวนการ “บันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่ออนุมัติให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี”2022-03-24 03:43:13
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ.25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25652022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:07
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 การเทียบโอน พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. 25642022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (22 ก.พ. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (27ก.ย. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ) พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:32
Suan Dusit University Announcement On Tuition Fees for Full-time International Students of the Bachelor of Arts program in Airline Business and Bachelor of Arts program in Hospitality Management 25612022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ธุรกิจการบิน การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 25612022-03-23 12:10:31
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมชุดปฏิบัติงานและชุดอุปกรณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:16
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:04
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25592022-03-23 12:08:59
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3/25642022-03-17 09:20:39
สำหรับผู้ประสานงานภาคการศึกษาที่ 3/25642022-03-17 09:17:48
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/25642022-03-17 09:08:49
เครื่องสำอาง (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
การศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
การตลาด (บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
คุณวุฒิที่ ก.ค.รับรอง ทุกสาขาหรือวิชาเอกของทุกสถาบันทุกสถาบัน2022-03-17 04:59:59
การประถมศึกษา(ศษ.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-681 ลว.11 ตุลาคม 642022-03-17 04:59:59
กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐ (ศศ.ม.) ใหม่ พ.ศ.2563- ศธ.0206.6-788 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:58
โภชนาการและการประกอบอาหาร (วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:58
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:58
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:38
เลขานุการทางการแพทย์ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-212 ลว. 30 มีนาคม 642022-03-17 04:15:28
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2562-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 04:15:28
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ.0206.6-203 ลว. 30 มีนาคม 642022-03-17 04:15:16
การจัดการงานบริการ นานาชาติ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พบ.ย.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6386 ลว.10 มิ.ย.642022-03-17 04:15:05
เล่มหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547 สาขาวิทยาศาสตร์2022-03-17 04:15:05
คุณวุฒิรับรองก่อนวันที่ 6 ก.ย.542022-03-17 04:14:50
ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (บธ.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6/386 ลว.10 มิ.ย.642022-03-17 04:14:50
ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 632022-03-17 03:44:51
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 632022-03-17 03:44:51
รวมเล่มเดือนมีนาคม 25432022-03-17 03:44:51
รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 25482022-03-17 03:44:51
ธุรกิจการโรงแรม (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
การบริการลูกค้า (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:26
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:21
การเงิน(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:07
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ใหม่ พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-วิทยาเขต-ศูนย์การศึกษา-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:29:40
การตลาด (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.632022-03-17 03:29:26
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.632022-03-17 03:29:19
การศึกษาพิเศษ (ศษ.ม.) ปรับปรุง พ.ศ.2557-ศธ.0206.6-453 ลว.19 ก.ค.612022-03-17 03:29:14
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) ใหม่ พ.ศ.2547-ศธ.0206.6-177 ลว.24 มี.ค.632022-03-17 03:29:10
รวมเล่มกรกฎาคม 25362022-03-17 03:28:56
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ(วท.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย 25542022-03-17 03:05:30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 25562022-03-17 03:05:30
คุณวุฒิที่รับรองก่อน 6 กันยายน 25542022-03-17 03:05:06
รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง2022-03-17 03:05:06
หลักสูตร 25472022-03-17 03:05:06
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ2022-03-17 03:05:06
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:52
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:52
การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:40
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 02:59:48
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25652022-03-16 04:56:08
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25652022-03-16 04:52:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา พ.ศ. 25652022-03-16 04:48:41
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:20:28
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:20:22
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:20:22
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับนักศึกษารหัส ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:20:22
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-03-15 07:20:22
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนในกิจกรรมพิเศษหรือในรายวิชาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:19:39
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:19:35
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒2022-03-15 07:19:31
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔2022-03-15 07:19:24
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 07:18:01
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 03:07:01
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:52:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:52:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:52:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 25642022-03-15 02:52:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:50:45
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:50:45
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ทุนนักศึกษา พ.ศ. 2564 ลงหมวด ข้อบังคับ 64 และ กฎหมายเกี่ยวกับนักศึกษา2022-03-15 02:50:44
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔2022-03-15 02:50:44
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25652022-03-15 02:50:27
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25642022-03-15 02:50:24
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 25642022-03-15 02:50:19
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. 25642022-03-15 02:47:42
การค้นหาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน2022-03-14 06:56:28
ประกาศเปิดปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 25652022-03-02 05:52:10
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)2022-03-02 05:44:35
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4401/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 (ระบบ AEC) เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม – 29 เมษายน 25652022-02-28 07:04:14
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมฯ (ปร.ด.) ปรับปรุง พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย. 25542022-02-25 10:47:37
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2239 ลว. 23 กรกฎาคม 25572022-02-25 10:47:16
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตาหกรรม(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-25 10:46:40
ศิลปศึกษา หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-241 ลว.15 มีนาคม 25592022-02-25 10:46:11
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1836 ลว 21 พฤษภาคม 25572022-02-25 10:45:46
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-25 10:45:18
เลขานุการทางการแพทย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-25 10:44:50
รัฐศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว. 16 พ.ค. 25562022-02-25 10:44:26
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 25562022-02-25 10:43:57
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2547-ศธ 0206.6-2296 ลว.30กรกฎาคม 25572022-02-25 10:43:32
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ใหม่ พ.ศ. 2551-ศธ.0206.3-1098 ลว.21 มี.ค.25572022-02-24 10:40:21
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1987 ลว 27 พฤษภาคม 25472022-02-24 10:38:10
ภาษาไทย(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2238 ลว. 23 กรกฎาคม 25472022-02-24 10:37:35
ภาษาจีน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-24 10:36:27
ภาวะผู้นำทางการศึกษา(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2557-ศธ 0206.6-405 ลว.27 มีนาคม 25582022-02-24 10:35:51
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ(ปร.ด.) ใหม่ พ.ศ. 2549-ศธ.0206.6-749 ลว.24 ก.ค.25562022-02-24 10:35:11
ฟิสิกส์ หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-24 10:34:24
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2550-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-24 10:33:47
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2555-ศธ 0206.3-458 ลว.27 มีนาคม 25582022-02-24 10:32:59
ธุรกิจการโรงแรม(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-212 ลว.14 มี.ค.25552022-02-23 08:29:42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.3-463 ลว 27 มีนาคม 25582022-02-23 08:27:53
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-978 ลว.21มี.ค.25572022-02-23 08:27:12
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.25542022-02-23 08:26:42
บริหารธุรกิจ(บธ.บ.)ต่อเนื่อง ปรับปรุง พ.ศ. 2551-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-23 08:25:49
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-743 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-23 08:25:23
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-179 ลว.28ก.พ.25572022-02-23 08:24:27
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16พ.ค.25562022-02-23 08:23:39
ธุรกิจระหว่างประเทศ(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-23 08:22:47
นโยบายและการบริหารสังคม(รป.ด.)ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-23 08:21:06
ธุรกิจการบิน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1951 ลว.27 พฤษภาคม 25572022-02-22 08:12:15
เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-22 08:11:43
เทคโนโลยีเคมี(วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-22 08:11:10
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.6-2450 ลว. 5 กันยายน 25572022-02-22 08:09:48
จิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-394 ลว.17พ.ค.25552022-02-22 08:09:16
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551(16พ.ค.56)2022-02-22 08:08:29
คหกรรมศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2397 ลว.26 สิงหาคม 25572022-02-22 08:07:06
คณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-22 08:06:30
การสื่อสารธุรกิจบริการ(นศ.ม.)ใหม่ พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-22 08:05:22
การจัดการบริการ(บธ.ม.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-21 07:39:43
การศึกษาพิเศษ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 25542022-02-21 07:37:42
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 25542022-02-21 07:37:01
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี(ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-757 ลว.21ตุลาคม 25592022-02-21 07:36:13
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-577 ลว.17 สิงหาคม 25592022-02-21 07:35:27
การประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี(ศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-124 ลว.11 กุมภาพันธ์ 25562022-02-21 07:34:53
การบริหารการศึกษาพิเศษ(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2550-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-21 07:34:07
การบริการลูกค้า(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2555-ศธ.0206.3-1196 ลว.27ธ.ค.25562022-02-21 07:33:30
การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-21 07:32:39
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25412022-02-21 07:29:07
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25362022-02-21 07:13:19
การสอนภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-21 07:13:14
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25482022-02-21 07:12:47
การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-21 07:12:29
การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พศ. 2551-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.25542022-02-21 07:12:19
การจัดการ(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-801 ลว.31ก.ค.25552022-02-21 07:12:15
การจัดการความรู้(วท.ม) ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-21 07:12:10
การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-742 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-21 07:12:05
การจัดการทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-793 ลว.17 มิถุนายน 25582022-02-21 07:12:00
การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-77 ลว.23 มกราคม 25582022-02-21 07:11:52
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559หลังสิ้นสุดการแก้ไข I วันที่ 29 สิงหาคม 25622022-02-17 07:38:44
รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 25622022-02-17 07:37:26
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)2022-02-17 07:30:45
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 23 ธันวาคม 2564)2022-02-17 07:30:09
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อนุมัติวันที่ 14 ธันวาคม 2564)2022-02-17 07:29:37
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 13 ธันวาคม 2564)2022-02-17 07:28:51
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2564)2022-02-17 07:28:22
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 7 ตุลาคม 2564)2022-02-17 07:27:55
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)2022-02-17 07:27:24
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2564)2022-02-17 07:26:50
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 29 เมษายน 2564)2022-02-17 07:24:27
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 28 เมษายน 2564)2022-02-17 07:23:41
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564)2022-02-17 07:23:08
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 17 มีนาคม 2564)2022-02-17 07:22:09
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)2022-02-17 07:21:31
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 21 มกราคม 2564)2022-02-17 07:15:29
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 07:02:28
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 07:00:13
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:57:21
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:56:10
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:55:09
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:54:05
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:45:28
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:40:51
ประกาศค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒2022-02-17 06:36:35
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑2022-02-17 06:35:24
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑2022-02-17 06:34:34
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑2022-02-17 06:33:47
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๖๑2022-02-17 06:32:26
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑2022-02-17 06:31:36
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐2022-02-17 06:30:07
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐2022-02-17 06:23:37
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐2022-02-17 06:21:00
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-17 06:19:59
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-17 06:19:05
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-17 06:18:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ฉบับ2) พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-17 06:14:55
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 06:13:54
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2022-02-17 06:12:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 3717 – 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2022-02-17 04:37:06
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงานรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน2022-02-17 04:36:18
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงานในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน2022-02-17 04:35:26
กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐2022-02-17 04:34:13
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-17 04:33:08
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 04:32:11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 04:30:36
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 04:26:29
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 04:24:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑2022-02-17 04:21:40
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 04:18:11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 04:14:53
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 04:13:39
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 04:12:43
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 04:06:32
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 03:57:02
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 03:56:14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 03:54:17
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๕๘2022-02-17 03:51:04
Suan Dusit University Act B.E.2558 (2015)2022-02-17 03:44:46
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘2022-02-17 03:38:58
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)2022-02-14 03:53:16
เงื่อนไขของระบบ TCAS 65 และปฏิทินการทำงาน2022-02-10 05:50:45
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา2022-02-10 05:48:24
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-25702022-02-10 05:46:25
แบบฟอร์มหลักสูตร non degree ณ 12 ก.ค. 65 word2022-02-10 05:37:03
แบบฟอร์มหลักสูตร non degree ณ 12 ก.ค. 65 PDF2022-02-10 05:35:52
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non degree 5.11.64 PDF2022-02-10 05:34:45
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non degree 5.11.64 Word2022-02-10 05:33:53
สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/25642022-02-09 12:30:00
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับ 1-22022-02-09 12:27:22
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 1/25642022-02-09 12:16:45
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25642022-02-06 08:56:20
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 AEC2022-02-06 08:54:43
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25642022-02-06 08:53:03
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 AEC2022-02-06 08:51:47
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับ 1-22022-02-06 08:50:15
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษา 2/2564 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับ1-22022-02-06 08:48:42
Suan Dusit University Announcement Academic Calendar Semester 2 Academic Year 20212022-02-06 08:46:41
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 5 ปี รหัส 60 ภาคการศึกษา 3-25642022-02-06 08:45:04
กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25642022-02-04 08:16:13
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-01-31 16:11:46
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 25652022-01-31 11:13:44
การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2022-01-31 11:10:57
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบเดิม2022-01-31 11:05:32
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25642022-01-31 06:36:57
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 (อนุมัติวันที่ 13 ธันวาคม 2564) และภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 14 ธันวาคม 2564)2022-01-31 06:25:37
รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 62022-01-31 06:19:39
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4535/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)2022-01-31 06:19:12
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4535/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)2022-01-27 02:49:20
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 47332564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25642022-01-27 02:24:13
คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 151-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระบบ AEC) เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม – 29 เมษายน 25652022-01-20 09:05:38
รับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 25652022-01-20 08:03:23
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/25642022-01-12 03:36:14
การประชุมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน2021-12-28 06:58:16
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 25632021-12-28 06:53:25
ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 25652021-12-28 04:51:43
สำหรับอาจารย์ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)2020-02-14 10:46:32
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 AEC (ฉบับที่ 2)2020-02-14 10:46:29
สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:46:25
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:46:22
สำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)2020-02-14 10:46:18
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)2020-02-14 10:41:26
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:41:26
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:41:22
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)2020-02-14 10:40:39
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (AEC)2020-02-14 10:25:33
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 AEC (ฉบับที่ 2)2020-02-14 10:25:27
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:25:18
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (AEC)2020-02-14 10:25:18
สำหรับผู้ประสานงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:23:13
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (AEC)2020-02-14 10:07:12
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 รหัส 59 หลักสูตร 5 ปี2020-02-14 10:05:48
สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบเดิม)2020-02-14 10:05:43
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (AEC)2020-02-14 10:05:39
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา หลักสูตร 5 ปี รหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25632020-02-14 10:05:35
กิจกรรมวิชการผู้ประสานงาน อาจารย์ นักศึกษา 1-63 หลักสูตร 5 ปี (ฉบับที่ 2)2020-02-14 10:05:31
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2563AEC(ฉบับที่ 2)2020-02-14 10:05:27
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (AEC)2020-02-14 10:05:22
กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา หลักสูตร 5 ปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25632020-02-14 10:04:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25592016-05-10 10:57:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 4 ปี 7 ภาคเรียน)2015-03-23 12:08:55
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25572014-03-16 04:45:15
คู่มือการใช้  CHECO2000-03-22 05:56:02