เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0 2244 5000
โทรสาร : 0 2243 0457
email : sdu_pr@dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อ 0 2244 5000
https://www.dusit.ac.th/main/home15

คณะครุศาสตร์

ติดต่อ 0 2244 5500 2
https://education.dusit.ac.th/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อ 0 2244 5800 , 5802-3
http://human.dusit.ac.th/main/

คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อ 0 2244 5700-2
http://m-sci.dusit.ac.th/home/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อ 0 2423 9401-6
http://scitech.dusit.ac.th/

คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อ 0 2423 9460
http://nurse.dusit.ac.th/

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ติดต่อ 0 2241 7191-4
http://slp.dusit.ac.th/

โรงเรียนการเรือน

ติดต่อ 0 2423 9449-50
http://food.dusit.ac.th/main/

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ติดต่อ 0 2244 5714
http://thmdusit.dusit.ac.th/

สมุดโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://regis.dusit.ac.th/file/call.pdf

สำนัก

สำนักงานมหาวิทยาลัย 0 2244 5000
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 2244 5214-7
สำนักงานบริหารกลยุทธ์ 0 2244 5271-3 , 02244 5598-5599
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0 2244 5171-5 , 0 2244 5234-5
สำนักกิจการพิเศษ 0 2244 5370-8
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2244 5301 , 02 244 5242
https://president.dusit.ac.th/main/


แผนที่การเดินทาง