ประกาศมหาวิทยาลัย

TagsTitle
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กรอบอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.25662023-02-02 14:10:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25662023-02-02 11:52:45
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 25662023-02-02 11:50:37
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-01-31 16:11:46
การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2022-01-31 11:10:57
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบเดิม2022-01-31 11:05:32