2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชั่น รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency economy, to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, responsibility for the society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and cultural diversity

เอกสารประกอบการเรียน