2500118 อาหารการกิน 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน วัตถุดิบและส่วนประกอบในอาหาร การจัดการและการเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง ประกอบ และอุ่นอาหาร งานครัวเบื้องต้นในที่พักอาศัย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม โภชนาการ และการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารตามแบบไทย และแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกินอาหารในปัจจุบัน

Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; food preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; basic kitchen work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai and international dining etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; current food trends

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน