2500120 คุณค่าของความสุข 3(3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา

ศำสตร์แห่งความสุข ต้นทุนแห่งความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสุนทรียภาพและการใช้ ชีวิตเพื่อความสุข การพัฒนากรอบความคิดจากฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเครำะห์ และการคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเสริมพลังอำนาจตนและให้คุณค่ากับความสุข

The science and happiness; happiness capital; emotional management; techniques for increasing happiness; techniques for building long-lasting relationships; the art of living with oneself; the art of living with others; aesthetic, and happiness living; thinking development based on creative knowledge: critical thinking, analytical thinking, and creative thinking to empower oneself and value happiness

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน