1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)

คำอธิบายรายวิชา

ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดคำชี้แจงและคำแนะนำเรื่องที่ ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ


Practice of English listening and speaking skills in providing others with de-tailed instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and public announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and con-crete matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, interaction with and provision of information for others with fluency and spontaneity

เอกสารประกอบการเรียน