หลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรที่เปิดสอน
การรับรองหลักสูตร
คู่มือ / แบบฟอร์ม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
Service Link

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ
– หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร

การจัดทำหลักสูตร
แนวปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำ หลักสูตรปรับปรุง
แนวปฏิบัติการจัดทำ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
กระบวนการขออนุมัติพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Workflow)

แบบฟอร์มการขอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ (SDU.OBE1-1) (WORD)
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (SDU.OBE1-2) (WORD)
รายละเอียดของหลักสูตร (SDU.OBE2) (WORD)

แบบฟอร์มสำหรับรายวิชา (เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นต้นไป)
รายละเอียดของรายวิชา (SDU.OBE3) (WORD)
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (SDU.OBE4) (WORD)
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (SDU.OBE5) (WORD)
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (SDU.OBE6) (WORD)
รายงานการประเมินตนเอง (SDU.OBE7) (WORD)

แบบฟอร์มอื่น ๆ
รูปแบบคู่มือการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับแจกอาจารย์ผู้สอน) (WORD)
รูปแบบเอกสารประกอบการเรียน (สำหรับแจกนักศึกษา) (WORD)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
– เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (PDF)
– รวมเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (PDF)
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต