หลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรที่เปิดสอน
การรับรองหลักสูตร
คู่มือ / แบบฟอร์ม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
Service Link

ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว
โรงเรียนการเรือน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
ปริญญาโท
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ
ประกาศนียบัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คู่มือ/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร
– คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (PDF)
– แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร (PDF)
– ขั้นตอนกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (PDF)
– แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
                 • กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (WORD) 
                 • กรณีปรับรายละเอียดรายวิชา (WORD) 
                 • กรณีปรับรายละเอียดหลักสูตร (WORD) 
– แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ลส.มสด.1) (WORD)
– รายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.2) (WORD)
– รายละเอียดของรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.3)
– แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (แบบ สวท.01) (WORD)
– แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (แบบ สวท.02) (WORD)
แบบฟอร์มรายงาน มคอ.
– Template มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี) (WORD)
– Template มคอ.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา) (WORD)
– Template มคอ.3 (WORD)
– Template มคอ.4 (WORD)
– Template มคอ.5 (WORD)
– Template มคอ.6 (WORD)
– มคอ.7 แบบฟอร์มสำหรับเกณฑ์ฯ 2548 ระดับปริญญาตรี (WORD)
– มคอ.7 แบบฟอร์มสำหรับเกณฑ์ฯ 2558 ระดับปริญญาตรี (WORD)
เอกสารเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
– แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) (WORD)
ระดับบัณฑิตศึกษา
– แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) (WORD)
– แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) (WORD)