การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

TagsTitle
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:39:52
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:37:39
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25632022-11-22 10:35:49
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 25642022-11-22 10:33:23
การประถมศึกษา(ศษ.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-681 ลว.11 ตุลาคม 642022-03-17 04:59:59
คุณวุฒิที่ ก.ค.รับรอง ทุกสาขาหรือวิชาเอกของทุกสถาบันทุกสถาบัน2022-03-17 04:59:59
การตลาด (บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
การศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
เครื่องสำอาง (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:59
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:58
โภชนาการและการประกอบอาหาร (วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.25642022-03-17 04:59:58
กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐ (ศศ.ม.) ใหม่ พ.ศ.2563- ศธ.0206.6-788 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:58
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:38
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.642022-03-17 04:59:38
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2562-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 04:15:28
เลขานุการทางการแพทย์ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-212 ลว. 30 มีนาคม 642022-03-17 04:15:28
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ.0206.6-203 ลว. 30 มีนาคม 642022-03-17 04:15:16
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พบ.ย.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
การจัดการงานบริการ นานาชาติ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.25642022-03-17 04:15:15
เล่มหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547 สาขาวิทยาศาสตร์2022-03-17 04:15:05
โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6386 ลว.10 มิ.ย.642022-03-17 04:15:05
ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (บธ.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6/386 ลว.10 มิ.ย.642022-03-17 04:14:50
คุณวุฒิรับรองก่อนวันที่ 6 ก.ย.542022-03-17 04:14:50
รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 25482022-03-17 03:44:51
รวมเล่มเดือนมีนาคม 25432022-03-17 03:44:51
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 632022-03-17 03:44:51
ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 632022-03-17 03:44:51
คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
ธุรกิจการโรงแรม (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:35
การบริการลูกค้า (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:26
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:21
การเงิน(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 642022-03-17 03:44:07
การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-วิทยาเขต-ศูนย์การศึกษา-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:29:40
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ใหม่ พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 622022-03-17 03:29:40
การตลาด (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.632022-03-17 03:29:26
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.632022-03-17 03:29:19
การศึกษาพิเศษ (ศษ.ม.) ปรับปรุง พ.ศ.2557-ศธ.0206.6-453 ลว.19 ก.ค.612022-03-17 03:29:14
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) ใหม่ พ.ศ.2547-ศธ.0206.6-177 ลว.24 มี.ค.632022-03-17 03:29:10
รวมเล่มกรกฎาคม 25362022-03-17 03:28:56
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 25562022-03-17 03:05:30
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ(วท.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย 25542022-03-17 03:05:30
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ2022-03-17 03:05:06
หลักสูตร 25472022-03-17 03:05:06
รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง2022-03-17 03:05:06
คุณวุฒิที่รับรองก่อน 6 กันยายน 25542022-03-17 03:05:06
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:52
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:52
การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 03:04:40
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.622022-03-17 02:59:48
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมฯ (ปร.ด.) ปรับปรุง พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย. 25542022-02-25 10:47:37
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2239 ลว. 23 กรกฎาคม 25572022-02-25 10:47:16
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตาหกรรม(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-25 10:46:40
ศิลปศึกษา หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-241 ลว.15 มีนาคม 25592022-02-25 10:46:11
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1836 ลว 21 พฤษภาคม 25572022-02-25 10:45:46
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-25 10:45:18
เลขานุการทางการแพทย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-25 10:44:50
รัฐศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว. 16 พ.ค. 25562022-02-25 10:44:26
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 25562022-02-25 10:43:57
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2547-ศธ 0206.6-2296 ลว.30กรกฎาคม 25572022-02-25 10:43:32
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ใหม่ พ.ศ. 2551-ศธ.0206.3-1098 ลว.21 มี.ค.25572022-02-24 10:40:21
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1987 ลว 27 พฤษภาคม 25472022-02-24 10:38:10
ภาษาไทย(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2238 ลว. 23 กรกฎาคม 25472022-02-24 10:37:35
ภาษาจีน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-24 10:36:27
ภาวะผู้นำทางการศึกษา(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2557-ศธ 0206.6-405 ลว.27 มีนาคม 25582022-02-24 10:35:51
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ(ปร.ด.) ใหม่ พ.ศ. 2549-ศธ.0206.6-749 ลว.24 ก.ค.25562022-02-24 10:35:11
ฟิสิกส์ หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-24 10:34:24
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2550-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-24 10:33:47
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2555-ศธ 0206.3-458 ลว.27 มีนาคม 25582022-02-24 10:32:59
ธุรกิจการโรงแรม(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-212 ลว.14 มี.ค.25552022-02-23 08:29:42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.3-463 ลว 27 มีนาคม 25582022-02-23 08:27:53
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-978 ลว.21มี.ค.25572022-02-23 08:27:12
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.25542022-02-23 08:26:42
บริหารธุรกิจ(บธ.บ.)ต่อเนื่อง ปรับปรุง พ.ศ. 2551-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-23 08:25:49
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-743 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-23 08:25:23
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-179 ลว.28ก.พ.25572022-02-23 08:24:27
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16พ.ค.25562022-02-23 08:23:39
ธุรกิจระหว่างประเทศ(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-23 08:22:47
นโยบายและการบริหารสังคม(รป.ด.)ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-23 08:21:06
ธุรกิจการบิน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1951 ลว.27 พฤษภาคม 25572022-02-22 08:12:15
เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-22 08:11:43
เทคโนโลยีเคมี(วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-22 08:11:10
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.6-2450 ลว. 5 กันยายน 25572022-02-22 08:09:48
จิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-394 ลว.17พ.ค.25552022-02-22 08:09:16
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551(16พ.ค.56)2022-02-22 08:08:29
คหกรรมศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2397 ลว.26 สิงหาคม 25572022-02-22 08:07:06
คณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-22 08:06:30
การสื่อสารธุรกิจบริการ(นศ.ม.)ใหม่ พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-22 08:05:22
การจัดการบริการ(บธ.ม.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-21 07:39:43
การศึกษาพิเศษ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 25542022-02-21 07:37:42
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 25542022-02-21 07:37:01
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี(ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-757 ลว.21ตุลาคม 25592022-02-21 07:36:13
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-577 ลว.17 สิงหาคม 25592022-02-21 07:35:27
การประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี(ศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-124 ลว.11 กุมภาพันธ์ 25562022-02-21 07:34:53
การบริหารการศึกษาพิเศษ(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2550-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-21 07:34:07
การบริการลูกค้า(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2555-ศธ.0206.3-1196 ลว.27ธ.ค.25562022-02-21 07:33:30
การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 25572022-02-21 07:32:39
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25412022-02-21 07:29:07
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25362022-02-21 07:13:19
การสอนภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.25542022-02-21 07:13:14
คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.25482022-02-21 07:12:47
การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 25572022-02-21 07:12:29
การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พศ. 2551-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.25542022-02-21 07:12:19
การจัดการ(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-801 ลว.31ก.ค.25552022-02-21 07:12:15
การจัดการความรู้(วท.ม) ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.25572022-02-21 07:12:10
การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-742 ลว.21 ตุลาคม 25592022-02-21 07:12:05
การจัดการทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-793 ลว.17 มิถุนายน 25582022-02-21 07:12:00
การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-77 ลว.23 มกราคม 25582022-02-21 07:11:52