1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทยและการนำไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ทำ                                  

Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’s cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, kindergarten education at La-or Utils Demonstration School, special education, food and services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and aligned with global changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and others, particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and devotion for work with great care and particular expertise

เอกสารประกอบการเรียน