ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TagsTitle
ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษา พ.ศ. 25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ว่าด้วย-การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ-พ.ศ.25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ว่าด้วย-การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.25642022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 25632022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับว่าด้วย-คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 25632022-03-25 02:17:31
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 25622022-03-25 02:17:19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 (ฉบับ-2)2022-03-25 02:17:19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.25612022-03-25 02:17:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 25602022-03-25 02:17:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะฯ พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยภาระงานอาจารย์ฯ พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:10
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพ.ศ. 25592022-03-25 02:17:10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25592022-03-25 02:17:05
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ .25582022-03-25 02:17:00
พระราชชัญญัติ พ.ศ. 25582022-03-25 02:15:33