ประวัติความเป็นมา เครือข่ายฯ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดตั้งขึ้นโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นหนึ่งในเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน จำนวน 45 แห่ง เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (อว.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย
3.ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และการเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของเครือข่ายฯ
4.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มีทั้งหมด 45 แห่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่ม 1กลุ่ม 2กลุ่ม 3กลุ่ม 4
*มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก(วิทยาลัยมิชชั่น)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**  
 *มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 *มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 *มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**ประธานเครือข่าย
*แม่ข่ายกลุ่มย่อย