SDU CWIE

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Cooperative and Work Integrated Education : CWIE

SDU – CWIE Channels

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักส่งเสริม…