SDU CWIE

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Cooperative and Work Integrated Education : CWIE

ข้อมูลเกี่ยวกับ CWIE

หลักสูตร CWIE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะครุศาสตร์

– สาขาการศึกษาปฐมวัย
แผนการบูรณาการกับทำงาน / MOU
– สาขาการประถมศึกษา
แผนการบูรณาการกับทำงาน / MOU

คณะพยาบาลศาสตร์

– พยาบาลศาสตร์
แผนการบูรณาการกับทำงาน / MOU

SDU – CWIE Channels

ข่าวประชาสัมพันธ์