ความเป็นมาของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คําว่า “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นศัพท์บัญญัติที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นําระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยเริ่มนํามาใช้จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จักและขยายไปสู่สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในยุคแรก เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อมาใน พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้ประกาศนโยบายให้การสนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาสหกิจศึกษาทําให้มีสถาบันอุดมศึกษาตระหนักและเริ่มนําสหกิจศึกษามาจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบันสหกิจศึกษา ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและขยายสู่ระดับชาติ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นภาคีสําคัญของภาครัฐทําหน้าที่ดูแลด้านนโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงิน การดําเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปของทวิภาคี คือ มีเพียงสถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยภาครัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2545 การดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้พัฒนาเข้าสู่ลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education-TACE) และสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WorldAssociation for Cooperative คู่มือ สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 4 Education – WACE) นับว่าการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีภาคีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทครบทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายพหุภาค

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการทํางาน
2) เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศ เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
5) ฝึกนักศึกษาให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสม
6) เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی