4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการในยุค เศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ (Gig Economy) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ


The importance of the economy to life and create job opportunities; freelancing (Gig economy); Discover business opportunities; Leadership and Effective working as the team; service mind; time management; financial management; financial health; risk management; content and media creation techniques; marketing communication techniques; taxation and business laws

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน