ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

นางสาววาสนา  จันทร์จ่าย

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพัชราภรณ์ ขำแป้ง

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

นางสาวปาริกา อัคนิวาส

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวสุนิสา จุ้ยประเสริฐ

(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ระดับปฏิบัติการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวสุธางค์ หงษ์กลาง

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่

(​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวทรรศนีย์ สุทธิภาพย์

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวเนาวนุช เจียมวัฒนาเลิศ

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานบริการวิชาการ

นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวธนิดา เล็กกระจ่าง

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาววารุณี พ่วงสุข

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวณัฐชา แก้ววิมล

​(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์

(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวรัตติการณ์ คำแก้ววันดี

(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสาริกา เสือบำรุง

(​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานส่งเสริมวิชาการ

นางจารุวรรณ เซ็งแซ่

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นางสาวศิรินันท์ อ่ำพันธุ์

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นางสาวสิตา พุ่มดอกไม้

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นางสาวสินีนาฎ ลักษณะโยธิน

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นายพัฒน์พงษ์ กุมารสิทธิ์

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นายอภิชาติ กรมนา​

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นายธนธรณ์ ยิ้มแย้ม

(​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

นางสัญญลักษณ์ ปภัสสรากาญจน์

(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลและสื่อสารองค์กร

ดร.สุทัน มุมแดง

(เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับชำนาญการ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา

(​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ระดับปฏิบัติการ)
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อสอบถาม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-244-5172-4 e-mail : registsdu@gmail.com