1500202 ความเป็นสวนดุสิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้างจิต วิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต ความเคารพตนเองและ ผู้อื่น ความเข้าใจตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพื้นฐานความเป็นสวนดุสิต การทำงานบนรากฐานแห่งความประณีต รู้จริงในสิ่งที่ทำ รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย


History of Suan Dusit; understanding of organizational identities and expertise; building up Suan Dusit spirit; personality development and internationalization following Suan Dusit characters; self-respect and mutual respect; understanding and capability development of oneself based upon Suan Dusit spirit; work with refinement, thoroughness, passion and faith in the university.

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน