คลังหน่วยกิต (Credit Bank)

คลังหน่วยกิต
Credit Bank

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายถึง ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความสามารถ และหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และ จากประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา

“คลังหน่วยกิต” หมายถึง ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต
อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา

การศึกษาในระบบ : การศึกษานอกระบบ : การศึกษาตามอัธยาศัย

“การศึกษาในระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนโดยได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษายอมรับ

“การศึกษานอกระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

“การศึกษาตามอัธยาศัย”
หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

ที่มา : ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562

ประกาศ ข้อบังคับ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาคลังหน่วยกิต

รายวิชา 5071609

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม

รายวิชา 5072618

เบเกอรีและเพสตรีเพื่อสุขภาพ

รายวิชา 5073633

อาหารพื้นบ้าน

รายวิชา 5072606

การประเมินภาวะโภชนาการ

รายวิชา

ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย

รายวิชา

อาหารสวนดุสิต

รายวิชา 1092401

ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก

รายวิชา

สื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล

รายวิชา

การออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม

น้ำมันหอมระเหย

หลักสูตรฝึกอบรม

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
เพื่อการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม

เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับภาวะซึมเศร้า

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานสาธารณสุข

หลักสูตรฝึกอบรม

อนามัยครอบครัวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

หลักสูตรฝึกอบรม

อนามัยครอบครัวสำหรับวัยรุ่น

หลักสูตรฝึกอบรม

อนามัยครอบครัวสำหรับผู้สูงวัย

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดการอารมณ์ด้านลบ

รายวิชา

ฟิสิกส์นอกกรอบ

หลักสูตรฝึกอบรม

การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เป็นเครื่องมือวัดอย่างง่ายในการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการ/ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดสอน
รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม
เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. 10300