คลังหน่วยกิต (Credit Bank)

คลังหน่วยกิต
Credit Bank

“คลังหน่วยกิต” หมายถึง ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษา สำหรับผู้เรียน ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาทิ หลักสูตรเพื่อรับปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างประสบการณ์ โดยมีหลักฐานที่เป็นองค์ประกอบในการเทียบหน่วยกิต รวบรวมไว้ด้วย

การศึกษาในระบบ : การศึกษานอกระบบ : การศึกษาตามอัธยาศัย

“การศึกษาในระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

“การศึกษานอกระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

“การศึกษาตามอัธยาศัย”
หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ ข้อบังคับ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา/หลักสูตรอบรม
ในระบบคลังหน่วยกิต

รายวิชา 5071609

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม

รายวิชา 5072618

เบเกอรีและเพสตรีเพื่อสุขภาพ

รายวิชา 5073633

อาหารพื้นบ้านไทย

รายวิชา

ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย

รายวิชา

อาหารสวนดุสิต

รายวิชา 1092401

ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก

รายวิชา

การออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม

น้ำมันหอมระเหย

รายวิชา 5072606

การประเมินภาวะโภชนาการ
(Nutrition Assessment)

รายวิชา

อาหารและเครื่องดื่ม

รายวิชา

วาทวิทยาเบื้องต้น

รายวิชา

บัตเลอร์
(BUTLER)

รายวิชา

ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา

ภาษามือไทยสำหรับการล่าม

รายวิชา

การล่าม ทฤษฎีการแปล และจรรยาบรรณล่าม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รายวิชา

ล่ามภาษามือทางการแพทย์และการสาธารณสุข

รายวิชา

SERVICE EXCELLENCE

รายวิชา

โภชนาการเพื่อความงามและการชะลอวัย

รายวิชา

โภชนาการสำหรับการประกอบอาหารสุขภาพ

รายวิชา

สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
(วิทยาเขตสุพรรรบุรี)

รายวิชา

สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
(ศูนย์การศึกษาลำปาง)

หลักสูตรฝึกอบรม

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดการข้อมูลเชิงทัศนภาพในองค์การ

หลักสูตรฝึกอบรม

การเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง

หลักสูตรฝึกอบรม

การประยุกต์จิตวิทยาในงานทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้น

หลักสูตรฝึกอบรม

การสื่อสารด้วยการพูด

กระบวนการ/ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดสอน
รายวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม
เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. 10300
แนวทางการจัดโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น หลังได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย