1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

English Discoveries Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English skills practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern lifestyle; using technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on English Discoveries multimedia program

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน