1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

Communication elements and process; Thai language in media; language and communication in society; listening, speaking, reading and writing skills practice in various contexts; techniques of writing Thai for specific purposes

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

เอกสารประกอบการเรียน