คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 /2565 (อนุมัติวันที่ 8 พฤษภาคม 2566) และภาคการศึกษาที่ 2 /2565 (อนุมัติวันที่ 9 พฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักศึกษาค้างหนังสือและค่าปรับหนังสือDownload รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกา…

อัพเดต!!! ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

1.วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันDownload 2.วิชาความเป็นสวนดุสิตDownload 3.วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลใ…

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 /2565 (อนุมัติวันที่ 3 เมษายน 2566) และภาคการศึกษาที่ 2 /2565 (อนุมัติวันที่ 4 เมษายน 2566)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อนุมัติวันที่ 3 เมษายน 256…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.