คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (อนุมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567) และภาคการศึกษาที่ 2/2566 (อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (อนุมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)Down…

Link นำส่งเอกสารโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: Plos)จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakeholders Requirements)”

https://shorturl.asia/Es2oO…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ“การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Requirements)”

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568”อบรมเชิงปฏิบัติการ “…

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำการสอบDownload ตารางสอบในมหาวิทยาลัยDownload ตารางสอบวิ…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.