คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมเตรียมคว…

รับสมัครอาจารย์เข้ารับการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์เข้ารับการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. …

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษา รหัส 66 ในส่วนของการเตรียมการรับชำระเงินและการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับน…

การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค…

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร…

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.