คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2565 (อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2566)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2565 (อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2566)Down…

ประกาศตารางสอบปลายภาค ในตาราง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 12 มิถุนายน 2566)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ 3923/2566Download ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสต…

ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 256…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.