คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (อนุมัติวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (อนุมัติวันที่ 20 พฤศจิก…

ตารางสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4963/2566 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับการสอบ ในการสอบปลายภาคประจำ…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supp…

สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานในกิจกรรม “รักษ์โลก ลดพลาสติก”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จัดทำโครงการ…

การประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้งที่ 4(2)/2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์ ครั้…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.