คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมสำนัก

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2565) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 19 สิงหาคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม

ติตตามคลิปวิดีโอแนะนำที่ได้

Regis Suan Dusit University Channel

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : registsdu@gmail.com
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.