คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 12 มิถุนายน 2567)

ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เปิดภาคการศึกษาวัน…

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2567)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน …

รายชื่อผู้เข้าอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รายวิชา 4000116 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คลิกกำหนดการอบรมรายวิชาวิทยาศาสตร…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.