คู่มือหลักสูตรและคู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน ระเบียบ ข้อคับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ได้ที่นี่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการเปิดรายวิชานักศึกษารหัส 67 จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาที่ 3/2566 รอบที่ 2 (20 พ.ค. – 10 ก.ค. 2567)

ตารางการเปิดรายวิชานักศึกษารหัส 67 จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาที่ 3/2566 รอบที่ 2(20 พ…

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2567) และภาคการศึกษาที่ 2/2566 (อนุมัติวันที่ 2 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 25…

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (อนุมัติวันที่ 18 เมษายน 2567)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (อนุมัติวันที่ 18 เมษายน 256…

ประกาศตารางสอบปลายภาคในตารางและคำสั่งสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2567)

คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 1526/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับการสอบ ในการ…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
THE OFFICE OF ACADEMIC PROMOTION AND REGISTRATION
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-244-5172-5
e-mail : saraban-reg@dusit.ac.th
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.