ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการ

TagsTitle
ประกาศกำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำ ปีการศึกษา 25662023-02-01 09:27:35
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25642022-10-25 10:46:51
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25662022-10-10 13:16:06
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.25642022-04-07 15:46:29
Suan Dusit University Announcement on the Start and End Dates of Regular Semesters for Academic Year 20222022-03-25 02:51:14
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงนาม 28 ก.พ. 2565)2022-03-24 08:53:33
ประกาศเรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศเรื่อง การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา พ.ศ. 25652022-03-24 08:52:53
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงนาม 11 ก.พ. 2565)2022-03-24 08:52:53
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:53
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:52
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ลงนาม 17 ก.ค. 2564)2022-03-24 08:52:39
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ลงนาม 17 พ.ค. 2564)2022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่องการวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 25642022-03-24 08:52:39
ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 25632022-03-24 08:52:39
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ2022-03-24 08:52:39
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 22022-03-24 08:52:39
ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25632022-03-24 08:52:30
ประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 25632022-03-24 08:52:30
ประกาศเรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงคำระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ. 25622022-03-24 08:52:30
ประกาศกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25622022-03-24 08:52:29
ประกาศกําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25612022-03-24 08:52:23
ประประกาศกําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 25602022-03-24 08:52:20
ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 25592022-03-24 08:52:16