ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

TagsTitle
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 25652024-07-08 16:20:26
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมในวิชาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25662024-06-28 13:45:00
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 25642024-06-25 09:00:44
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 25672024-06-18 09:43:12
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 25672024-03-27 11:06:23
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25652023-11-04 11:17:20
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคปกติ พ.ศ. 25662023-10-18 11:37:00
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 และ 3/2566 พ.ศ. 25662023-10-18 10:58:54
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25662023-07-11 13:04:44
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.25552023-03-24 09:36:37
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี ภาคปกติตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 25612023-03-24 09:31:49
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. 25622023-03-24 09:29:56
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ พ.ศ. 25622023-03-24 09:28:26
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25652022-12-22 13:52:42
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พ.ศ.25652022-12-13 16:21:10
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พ.ศ.25652022-06-20 10:55:08
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ภาคปกติ พ.ศ. 25652022-05-10 08:44:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25652022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ.25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:07
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (27ก.ย. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (22 ก.พ. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. 25642022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 การเทียบโอน พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ) พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:32
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ธุรกิจการบิน การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 25612022-03-23 12:10:31
Suan Dusit University Announcement On Tuition Fees for Full-time International Students of the Bachelor of Arts program in Airline Business and Bachelor of Arts program in Hospitality Management 25612022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมชุดปฏิบัติงานและชุดอุปกรณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:16
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:04
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25592022-03-23 12:08:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25652022-03-16 04:52:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 07:00:13
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:57:21
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน – อาเซียน) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:56:10
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:55:09
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:54:05
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:45:28
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓2022-02-17 06:40:51
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 25652022-01-31 11:13:44
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25592016-05-10 10:57:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 4 ปี 7 ภาคเรียน)2015-03-23 12:08:55
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25572014-03-16 04:45:15
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی