ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

TagsTitle
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25652022-12-22 13:52:42
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พ.ศ.25652022-12-13 16:21:10
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พ.ศ.25652022-06-20 10:55:08
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ภาคปกติ พ.ศ. 25652022-05-10 08:44:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25652022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ.25642022-03-23 12:11:08
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ภาคปกติ พ.ศ. 25642022-03-23 12:11:07
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (27ก.ย. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 (22 ก.พ. 2564)2022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. 25642022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 การเทียบโอน พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:53
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)2022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ) พ.ศ. 25632022-03-23 12:10:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:32
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. 25622022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ธุรกิจการบิน การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 25612022-03-23 12:10:31
Suan Dusit University Announcement On Tuition Fees for Full-time International Students of the Bachelor of Arts program in Airline Business and Bachelor of Arts program in Hospitality Management 25612022-03-23 12:10:31
อัตราค่าธรรมเนียมชุดปฏิบัติงานและชุดอุปกรณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:16
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25602022-03-23 12:09:04
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25592022-03-23 12:08:59
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25592016-05-10 10:57:52
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 4 ปี 7 ภาคเรียน)2015-03-23 12:08:55
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 25572014-03-16 04:45:15