1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12)

คำอธิบายรายวิชา

ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นสาคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง ตั้งคาถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม


Use of language with accuracy, elegance, and aesthetics, in terms of listening, speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and evaluations, to indicate one’s personality and scholarship for the use of Thai as a tool for professional work and communication in each society

เอกสารประกอบการเรียน