สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการต่าง ๆ ให้ “สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย : จิ๋ว แต่ แจ๋ว” ภายใต้จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายมิติสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จึงมีการ “ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการให้บริการออนไลน์ โดยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาปรับใช้” เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ปรัชญา

วิชาการก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างความประทับใจในบริการ งานถูกต้องตรงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์

1. ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศ ถูกต้องรวดเร็วยึดความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
4. พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนศึกษาที่ทันสมัย
5. การพัฒนาระบบการบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน

ค่านิยมองค์กร

1. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Clients Focus)
3. จิตบริการ (Service Mind)
4. สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
5. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)