1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)

คำอธิบายรายวิชา

อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคำร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความสำคัญของ เรื่องระหว่างการพูดคุย


Reading and understanding of data and information and matters in everyday situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts during discussions

เอกสารประกอบการเรียน