4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6)

คำอธิบายรายวิชา

การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการดำรงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน


Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life quality and environment, and integration of science and mathematics to solve everyday problems for benefits of living and working.

เอกสารประกอบการเรียน