ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร พ.ศ. 2562