อัตราค่าธรรมเนียมชุดปฏิบัติงานและชุดอุปกรณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560