อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 4 ปี 7 ภาคเรียน)