อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี 2563 (นักศึกษาต่างชาติ)