ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559