ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาพ.ศ. 2559