ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562