คุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต “ทำงานอย่างไร ไม่เคย..อารมณ์เสีย”

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตส์สวนดุสิต
โดยมี นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมพูดคุยในประเด็น “ทำงานอย่างไร ไม่เคย..อารมณ์เสีย”
โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ POLL CAFE SDU ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย