สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลการเชื่อมโยงทักษะ-อาชีพ (Skill Mapping)” และ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูลการเชื่อมโยงทักษะ-อาชีพ (Skill Mapping) และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร” ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าววมีคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม จำนวน 201 คนเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านทาง […]

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ นำทีมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบวงสรวงบูชาหลวงปู่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.19 น. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาหลวงปู่ชัยมงคล ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลการและการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานความเป็นสวนดุสิตให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนออนไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 📝 หารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ “เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนออนไซต์ พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดการเรียนการสอน” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับรศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการและอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กรรมการ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565)ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่น ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา การปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาให้กระชับและเอื้อประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ อาทิ ประสานงานข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มวิชาชีพครู ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปรับระยะเวลาในการฝึกสอนให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน และเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูให้โดดเด่นขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 7(2)/2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 7(2)/2565โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระสำคัญ อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานปีการศึกษา 2564 ระบบ SDU QA Version 3 รายงานกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3

ประชุมหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิตในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น.ณ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ห้อง 306 ชั้น 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)

1 2 3 4