สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน (Skill Mapping) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลการเชื่อมโยงทักษะ-อาชีพ (Skill Mapping)” และ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูลการเชื่อมโยงทักษะ-อาชีพ (Skill Mapping) และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร” ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าววมีคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม จำนวน 201 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting Application