ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนออนไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 📝 หารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ
“เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนพื้นที่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนออนไซต์ พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดการเรียนการสอน”
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)