กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 1 สิงหาคม 2565)