สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับ
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ
ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการ
และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กรรมการ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565)
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์