การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เช่น ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา การปรับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาให้กระชับและเอื้อประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ อาทิ ประสานงานข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มวิชาชีพครู ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปรับระยะเวลาในการฝึกสอนให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน และเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูให้โดดเด่นขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต