สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 7(2)/2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 7(2)/2565
โดยมี ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานปีการศึกษา 2564 ระบบ SDU QA Version 3 รายงานกิจกรรมงานพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3