ประชุมหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต

ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และ
การเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ห้อง 306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)