ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (จัดการเรียนการสอน วันที่ 15 ส.ค.- 25 พ.ย. 65)