การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษา 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เช่น เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เอกสารประกอบการเรียน – เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft teams วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Online Learning Room 09 คณะวิทยาการจัดการ