มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน (TCAS66)